Mykines er vel mest berømt for sine fugle. Og fugle er der i tusindevis.
Den mest berømte og for Mykines specielle art er sulen, kongen i den færøske fugleverden. De mest talrige arter er mallemuk, lunde og ride.
Nedenfor en langt fra fuldstændig liste over nogle af de fugle, der kan ses på Mykines.


Lydfilerne er i mp3 format. Hvis de ikke kan afspilles, forsøg at installere et plugin dertil i Deres browser.


Sulerne på Mykines

Sulerne betragtes som kongen blandt de færøske fugle. Det eneste sted på Færøerne, hvor sulerne yngler er på Mykines. Sulen er en stor og imponerende fugl. Den skaffer sig føde ved at styrtdykke fra 10 til 30 meters højde ned i havet efter småfisk, sej for eksempel, men også blæksprutter tager den. Man regner med at der er omkring 2500 ynglepar på hylderne på Holmen. Men der ruger også 5 til 6 par på selve Mykines ved det nordvestlige hjørne af Mykines mod Holm Gjov, det smalle sund der adskiller Mykines Holm fra Mykines.

Sule stemmer

Sule billeder

Top of page


Lunderne på Mykines

Lunderne eller søpapegøjerne, som de også kaldes, har gennem århundreder været en uundværlig fødekilde for Mykines' befolkning.
Der fanges stadig i tusindvis af lunder med fleygestang på Mykines.
Lunderne har haft meget vekslende ynglesucces de sidste år, med massedød i begyndelsen af 1990'erne.
Årene 2005, 2006 og 2007 har været kastrofale, idet der ikke med sikkerhed disse år er iagttaget en eneste flyvefærdig lundeunge.
Ynglesæsonen 2008 var dog noget bedre, men meget langstrakt, tydende på problemer med at skaffe føde nok til ungerne. Normalt opholder lundeunger sig omkring 42 dage i reden, hvis der er føde nok. Men redetid op til 83 dage er observeret, hvis fødemængden er sparsom. Og på Mykines blev der set unger helt ud mod slutningen af august måned i 2008, medens de fleste er rejst i midten af måneden, i gode år.

Lunde stemmer

Lundeunge stemmer

Lunde billeder

 

Billeder af flyvende lunder

Top of page


Lomvierne på Mykines

Lomvierne var, som alle andre steder på Færøerne, meget talrigere for årtier tilbage. Men de sidste år ser de dog ud til at være taget lidt til i antal igen og man hører nu igen, selv fra Mykines bygd, ungernes karakteristiske kalden fra midt i juli og til midt i august.

Lomvi stemmer

Lomvi billeder

Top of page


Tejsterne på Mykines

Der ses dagligt tejster på Mykines. De har deres reder spredt langs kysten og ofte hører man deres høje fine stemme, mest som advarsel.
Tejsterne har et ret omstændeligt parringsritual og man siger at det tager et strømskifte, altså omkring 6 timer, hvor de ideligt svømmer rundt om hinanden, flyver lidt op og igen svømmer i ring.

Tejste stemmer

Tejste billeder

Tejsteunge billeder

Top of page


Mallemukkerne på Mykines

Mallemukken var en sjælden fugl omkring Færøerne for et århundrede siden, men er nu en af de mest talrige fugle og ses hele året rundt.
Mallemukken ser ud til at bruge megen tid på at lege i vinden rundt om de stejle kyster, men også inde i landet ses den. Den er meget nysgerrig og kommer ganske tæt på en iagttager, hvis man står et sted med opvinde, som mallemukkerne kan lege på.
Mallemukken fanges både som ungfugl i august måned og som voksen fugl med fleygestang om vinteren. Især den unge fugl er meget fed, men en fortræffelig og velsmagende spise.
Se udviklingen af en mallemukunge gennem en måned, ved at klikke på nedenstående link.

Mallemuk stemmer

Mallemuk billeder

Mallemukunge billeder

Top of page


Riderne på Mykines

Riderne yngler i de stejle sider af de talrige gjove på Mykines og er taget tydeligt til i antal gennem de sidste årtier. Ankommer man med postbåden Sulan til Mykines, bliver man i ynglesæsonen modtaget af et kor af ridestemmer, idet der er en lille koloni af rider i den stejle væg, der danner begrænsningen af Lendinger Gjogv, den lille slugt, hvor båden lægger til. Riderne lægger et, nogle gange to æg og der er bekrevet enkelte tilfælde med tre æg. Ynglesucceen er meget skiftende fra år til år. Nogle år kommer der så godt som ingen unger på vingerne, medens der andre år kommer mere end en unge på vingerne i gennemsnit fra de tusindvis af reder rundt om Mykines.

Ride stemmer

Ride billeder

Top of page


Alkene på Mykines

Alkene på Mykines er ikke mange i tallet, men man ser dem dog dagligt, hvis man er opmærksom på de små forskelle mellem dem og lomvierne. Alkene yngler i de stejle fjeldsider, men spredt og fylder ikke hele hylder ud som lomvierne.

Billede af alke

Top of page


Havternerne på Mykines

Antallet af havterne på Mykines er nu langt mindre end for blot 20 til 30 år siden. Da var der en meget stor koloni på Holmen og teorierne om, hvorfor de er i så stor tilbagegang er mange. Tilbagegangen gælder ikke kun Mykines og Holmen, men for alle de Færøske øer.
Men betagende er det at stå på Holmen, når ternerne søger rede og tænke på, at de har rejst næsten den halve jord rundt, for at komme og lægge deres æg på denne lille plet.

Terne stemmer

Terne billeder

Top of page


Stærene på Mykines

Større eller mindre flokke af stære kan ses hele året på Mykines.
Stærene yngler alle steder, som regel i huller mellem stene i de talrige stengærder, der findes mange steder, omkring bygden, i udmarken og på Holmen.

Stærestemmer om sommeren

764kB WAW file

Stærestemmer om vinteren

505kB WAW file

Stære billeder

Top of page


Dværgfalken på Mykines

Den eneste på Færøerne ynglende rovfugl er dværgfalken. Den kan ses på alle tider af året, hvor den formentlig blandt andet tager for sig af stærene, som jo er hele året på Færøerne. I januar måned for nogle år siden blev et dødt eksemplar fundet i indmarken og i januar og februar 2002 blev en dværgfalk set adskillige gange både på Holmen og omkring Mykines bygd.

Top of page


Stormsvalerne på Mykines

På Mykines findes både den store og den lille stormsvale. Den lille findes i størst antal, idet omkring 2/3die dele er små, medens 1/3die del er store.
Stormsvalerne ses først om aftenen i skumringen, hvor de kommer ind fra havet. Kan nogen gange iagttages selv helt nede ved bygden, men den største tæthed er på Holmen.

Stemme af stor stormsvale

Stemme af lille stormsvale

Stormsvale billeder

Top of page


Strandskaderne på Mykines

Strandskaden, som jo er den færøske nationalfugl, kommer efter traditionen til Færøerne den 12. marts. Men man kan være så heldig at se den hele året.
I yngletiden kan man ikke undgå at høre strandskadens skarpe klippende lyd, når den frygtløst prøver at jage fredsforstyrere væk, uanset om det er mennesker eller fugle.

Strandskade stemmer

Strandskade billeder

Top of page


Hjejlerne på Mykines

Der er ikke mange hjejler på Mykines. Man bliver oftest først opmærksom på den, når man hører dens karakteristiske melodiske kald i Haugen.

Hjejle stemmer

690kB WAW file

Billeder af hjejler

Top of page


Regnspoverne på Mykines

Ligesom strandskaden kan man ikke undgå at både se og høre regnspoven på en tur i Haugen, idet den udsender sit trillende kald, når den uroligt flyver rundt om en, når man er inde på dens territorie.

Regnspove stemme

Regnspove billeder

Top of page


Mågerne på Mykines

Der er del måger på Mykines. Både ynglende og som gæster. Man kan dagligt se de tre store mågearter, nemlig svartbag, sildemåge og sølvmåge.
Nogle af disse har specialiseret sig i at fange lunder og ses i lundelandene på udkik efter uopmærksomme lunder.
Man ser også jævnligt stormmåde, som også yngler i Haugen (Udmarken).

Billeder af måger

Top of page


Almindelig kjove på Mykines

Både på Holmen og Mykines, ser man dagligt den almindelige kjove.
Den almindelige kjove skaffer sig føden ved at jage lunder, terner og rider i flugten og få dem til enten at gylpe op eller for lundernes vedkommende, at slippe deres last af små sild, hvoraf kjoven oftest selv kun fanger en enkelt, medens ternerne tager sig af resten.

Almindelig kjove stemme

Almindelig kjove billeder

Top of page


Storkjove på Mykines

Både på Holmen og Mykines, ser man dagligt storkjoven.
Storkjoven tager for sig af fuglefjeldenes fugle, fanger dem levende eller drukner dem, men tager også ådsler. Den kan også ses jage suler i flugten for at få dem til at gylpe føde op.

Stor kjove stemme

Storkjove billeder

Top of page


Mursejlerne på Mykines

Mursejlerne yngler ikke på Mykines, men man ser dem en gang imellem, flyve lavt over græsset på jagt efter insekter. Man ser dog ikke mursejlere hvert år.

Top of page


Svalerne på Mykines

Man kan være så heldig at se alle de tre almindelige svalearter på Mykines. Bysvalen har inden for de sidste år forsøgt at yngle og i 1999 lykkedes det for et par at få unger på vingerne.

Top of page


Småfuglene på Mykines

Hvor underligt det end kan forekomme, kan man høre fuglesang på Mykines hele året. Det er musens broder, Músabróðer, som den hedder på færøsk, gærdesmutten, som med sin klare og gennemtrængende stemme kan høres på alle årets tider. Den ses tit smutte ind og ud mellem stenene i de mange stengærder.
Af andre småfugle som jævnligt ses på Mykines kan nævnes gråspurve, solsort, stenprikker, hvid vipstjert og skærpiber.
Endvider ses om foråret og efteråret flere andre, som er på træk. Det kan være vindrossel og sjagger.

Gærdesmutte stemme

Gærdesmutte billeder

Skærpiber stemme

Skærpiber billeder

Stenpikker billeder

Hvid vipstjert billeder

Top of page


Skråperne på Mykines

Skråperne ser man ikke meget til. Ser man imidlertid om aftenen med kikkert ud over havet, kan man være så heldig at se små flokke i deres karakteriske flugt, med hurtige skift fra side til side, så man enten ser den lyse underside eller den mørkere overside. De ruger spredt i jordhuler og kommer først på land om natten. Da kan man, især i tåget vejr høre deres karakterisktiske kald.

Skråpe stemmer

301kB WAW file

Stemmer af skråper i et redehul

1 Mb WAW file

Billeder af skråpe

Top of page


Kragerne og ravnene på Mykines

Både krager og ravne findes på Mykines hele året og ses dagligt.
Ravnene bliver man oftest opmærksom på, når de giver lyd fra sig. Som regel en dyb melodisk kalden, men ravne har mange lyde og når de er flere sammen, kan man høre dette.
De afpatruljerer fuglefjeldene og hvis man pludselig ser mange rider i urolig flugt ved deres redepladser, er det ofte enten en ravn eller en storkjove, der er på spil.

Krage stemmer

454kB WAW file

Billeder af krager

Billeder af ravne

Top of page


Skarverne på Mykines

Skarverne ses dagligt, men inden for de sidste tiår ikke i så stort antal som før. Dog ser det ud til, at de i de senere år er taget lidt til i antal. De holder til tæt ved vandet, hvor de kan ses sidde og tørre deres vinger på sten og skær.

Billeder af skarver

Top of page


Gæssene på Mykines

Ud over de tamme gæs, der går i udmarken om sommeren og i indmarken om vinteren, kan der jævnligt ses både grågæs, kortnæbbet gås og en gang imellem bramgæs.
I vinteren 2005 / 2006 slog to vilde gæs, en grågås og en kortnæbbet gås, sig ned på Mykines og gik blandt de tamme. De var ret tamme, men alligevel lidt mere forsigtige en de tamme gæs.

Billeder af gæs

Top of page


Duerne på Mykines

Små flokke af klippeduer kan ses hele året på Mykines.
I år 2000 er der set tyrkerdue i Bygden.

Billeder af klippeduer

Top of page


Ederfuglene på Mykines

Ederfugle ser man dagligt på Mykines. Som regel i småflokke af både hunner og hanner. Nogen gange kan man se og høre hannernes klangfulde stemme, som frembringes med en karakteristisk bevægelse af både krop og især hals og hoved, som i slutningen af rækkes lige i vejret eller ligefrem bagover.
Andre gange ser man en eller flere hunner komme med små ællinger, som omhyggeligt bevogtes mod de mange farer.

Ederfugle billeder

Top of page


Dobbeltbekassinerne på Mykines

Der er ret mange dobbeltbekkasiner på Mykines og de ses dagligt, nogen år hele året, men dog flest i ynglesæsonen. Der yngler flere par i indmarken omkring bygden og man hører ofte deres karakteristiske trillende kald, men også den ejendommelige brummen, som de frembringer ved at styrtdykke fra stor højde, sprede halefjerene ud, således at de kommer til at vibrere i fartvinden. Man kan nogen gange se og høre flere individer således flyvende op og ned lige oppe over bygden.
Dobbeltbekasinerne kan ofte gøre en nok så forskrækket, idet de trykker sig i små lavninger i græssset til man er ganske tæt på, for pludseligt at flyve med støjende vinkeslag og et advarselsskrig.

Dobbeltbekkasin stemmer

Dobbeltbekkasin billeder

Top of page


Ryler på Mykines

Man kan se ryler hele året på Mykines. For nogen år siden ynglede i hvert tilfælde et par af sortgrå ryle højt oppe i udmarken på Mykines. Man kan både forår og efterår se trækkende fugle, ofte enkeltvis eller få. Midt om vinteren kan man se små flokke af sortgrå ryle. Ryler ser ud til at være meget tillidsfulde og oftest bliver man først opmærksom på dem, når de med et lille kort fløjt flyver op ganske tæt på en.
I januar 2007 holdt der en lille flok til på det flade område, lige før åen falder ned i slugten ved landingspladsen. I sommeren 2009 var der både sortgrå ryle og unge almdelige ryle samme sted.

Billeder af sortgrå ryler

Billeder af almindelige ryler

Top of page


Stenvendere på Mykines

Stenvendere kan ses hele året på Mykines. Om vinteren ses ofte emkelte eller få sammen gående i græsset i indmarken. Om sommeren er flokkene oftest lidt større og kan ses på det nøgne fjeld på Holmen. Der er kun ringmærket 23 stenvendere på Færøerne siden 1912. 3.die juli 2008 blev der iagttaget en ringmærket fugl på Holmen, som kan være ringmærket enten i Canada eller i England, så de små fugle kommer langt omkring.

Billeder af stenvender

Top of page


Trækgæster på Mykines

Hvert forår og efterår kan man møde forskellige trækfugle. Nogle af de fuglearter, der ses på Mykines, findes i større antal forår og efterår, idet nogle er trækkende, medens andre stopper op og yngler på Mykines.
Nogle af de fugle der kan ses på træk er vindrosler, vipstjerter og bramgæs. Ligeledes ses flere stenpikkere, hvoraf nogle formentlig er på vej helt til Grønland og Canada, fra deres vinteropholdssted i Østafrika.

Billeder af vindrossel

Top of page


Sjældenheder på Mykines

I ny og næ møder man sjældenheder på Mykines. I juli måned 2010 blev der iagttaget odinshaner på Mykines. Odinshaner er yderst interessante fugle, hvor det blandt andet er hunnerne, der er de stærkest farvede og hvor det er hannerne, der tager sig af yngelplejen. De tilbringer tiden uden for yngletiden på åbent hav. De har ikke med sikkerhed været set på Mykines før end år 2010, men de ses hvert år rundt omkring på Færøerne, omend i ringe antal.

Odinshane

I oktober 2009 blev der set og fotograferet en hortulan på Mykines. Hortulan er kun registreret 2 gange før på Færøerne.

Hortulan

I maj måned 2009 blev der registreret 4 nye arter for Færøerne. Og to af disse iagttagelser fandt sted på Mykines.
Den 15. maj blev der set og fotograferet en hvidskægget sanger.

Hvidskægget sanger billede

Den 17. maj 2009 blev der set og fotogreferet en rødrygget svale. Den holdt til i bygden i flere dage.

Rødrygget svale billeder

Den 21. maj 2009 blev der set og fotograferet en pileværling. Det er først anden gang en sådan er iagttaget på Færøerne.

Pileværling billede

Ligeledes den 21. maj 2009 blev der set og fotograferet en blåhals. Den ses jævnligt på Færøerne, men ikke hvert år og det er første gang den med sikkerhed er set på Mykines.

Blåhals billede.

Den 7.ende december 2007 blev der iagtaget en vandrefalk fra Knukur, hvor den skiftevis jagede og blev jaget af tre ravne.
10.ende og 25.ende oktober 2005 blev der iagttaget en stillits. Det skal være en af de første iagttagelser for Færøerne overhovedet.
11.maj 2003 og igen 5. juli 2008 blev der iagttaget gråsisken. Der er næsten hvert år iagttagelser af gråsisken på Færøerne, men den ses sjældent på Mykines.
En sortbrystet bynkefugl blev set på Mykines 15. april 2003, hvilket er den første iagttagelse på Mykines siden 1909.
En forkommen fiskeørn blev den 15. juli 2003 fundet i den nordlige del af bygden. Den døde kort tid efter at være fundet. Det skal være 13.ende fund af fiskeørn på Færøerne siden 1850.
I juni år 2000 blev der i et par dage iagtaget en tornhalesejler på Mykines, hvilket er den første registrering på Færøerne.
En sjælden gang, med års mellemrum, kan man iagttage ugler på Mykines. Således i foråret år 2000, hvor der oven i købet blev set flere.
I 1985 blev der iagttaget og fotograferet en rosenstær lige oven for bygden. Det er en fugl, der normalt overvintrer i Indien og yngler i Italien. Men der har dog også været fund af døde eksemplarer andre steder på Færøerne, således blandt andet på Sandoy.
Der skal, udokumenteret, været iagttaget alpesejler i 1977.
Det må også nævnes, at der fra 1860 til 1894, levede en sortbrynet albatros blandt sulerne på på Holmen. Den blev skudt og skindet sendt til København. Billeder af skindet kan ses ved at klikke her. En udstoppet sortbrynet albatros kan nu ses på museet i Tórshavn.
Læs hele den interessante historie om albatrossen ved at klikke her.

Rosenstær billeder

Gråsisken billeder

Top of page


Invasions fugle

I ny og næ kommer der invasioner af fugle, som formodes at være forslået til Mykines og Færøerne af kraftige vinde under trækkene.
Således var der en større invasion af korsnæb i 1988 og der blev dengang set flere på Mykines.
I 2001 blev der set enkelte korsnæb på Mykines.
I 2009 var der igen invasion af korsnæb. De første iagttagelser var på Suðeroy i slutningen af juni og få dage efter blev de også set på Mykines, hvor flere små flokke på op til 5 individer blev set, både i bygden, i indmarken og på Holmen. Korsnæbbene klarer sig ikke på Færøerne og går til i hunger. De sidste blev set på Holmen 17 juli.

Lille korsnæb billeder

Top of page